United States-Wyoming - Mary Hulett
Osprey nest with chicks