United States-Wyoming - Mary Hulett
Osprey nest with chicks

Osprey nest with chicks

Yellowstone NP, Canyons

Canyon FallsWyomingYellowstone NPadultsbabiesbirdnestosprey